u bent hier: je kinderen > je kinderen op school

Op school

Het belang van goed onderwijs is niet te onderschatten. Daarbij gaat het niet alleen om het diploma dat voor een deel de kansen op de arbeidsmarkt bepaalt. Een kind zit immers voor een groot deel van z'n jonge leven op de schoolbanken. Kinderen krijgen er de kans om leeftijdsgenoten te leren kennen en een vriendenkring uit te bouwen. Daarom is het toch belangrijk om als ouder stil te staan bij de schoolkeuze en de prestaties van de kinderen op school. Heel veel informatie is te lezen in de brochure "Gids voor Ouders met kinderen in het basisonderwijs". Kijk ook eens in de catalogus van documentatiecentrum RoSa.
Je kan met je vragen ook terecht bij het informatiepunt voor ouders en leerlingen in het basisonderwijs: Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs, Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be, 02 553 04 15. Volgende thema's komen in dit deel aan bod:

 

De leerplicht

In België bestaat een leerplicht van (normaal) 6 tot 18 jaar. Dat betekent dat elke ouder de plicht heeft om haar of zijn kinderen te laten leren. De meeste ouders schrijven hun kinderen daarom in op een school. Huisonderwijs is ook mogelijk. Dat moeten de ouders dan zelf organiseren. De onderwijsinspectie kan steeds controleren of het kind thuis echt onderwezen wordt. Huisonderwijs vergt heel wat inzet en discipline van zowel de ouders als het kind. Wie van plan is om toch huisonderwijs te geven, moet het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ten laatste op de dag dat met het huisonderwijs wordt gestart, verwittigen met deze verklaring van huisonderwijs.

Onderwijs dat onder de leerplicht valt, is gratis. Dat betekent dat er geen inschrijvingsgeld moet worden betaald. Ook kleuteronderwijs in België is, hoewel niet verplicht, gratis en goed uitgebouwd. Een kind kan vanaf de eerste instapdag nadat het 2,5 jaar wordt naar de kleuterschool. Per schooljaar zijn er zes instapdagen. Dat zijn de eerste schooldag van februari en de eerste schooldagen na de vijf vakantieperiodes ( herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en grote zomervakantie). Vanaf drie jaar kan een kind elke dag starten in het kleuteronderwijs.

Vind een school en schrijf je kind in

Adressen van kleuterscholen en lagere scholen zijn te vinden via de website van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Elke ouder kan vrij kiezen naar welke school haar of zijn kinderen gaan. Voorwaarde is wel dat er plaats is in de school. Wacht daarom niet te lang met je kind in te schrijven. Contacteer de school voor meer inlichtingen.

Om je kind in te schrijven in het eerste jaar van het lager onderwijs, moet het vorige jaar regelmatig naar de kleuterklas zijn geweest. Als dat niet het geval is, beslist de klassenraad of je kind naar het gewoon lager onderwijs mag of nog een jaar kleuteronderwijs moet volgen.

Er zijn een aantal redenen waarom een school een inschrijving mag weigeren.

 • Je kind voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden.
 • De school is"vol", er is geen plaats meer.
 • De school heeft je kind uitgesloten voor slecht gedrag in het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar.
 • Er zijn aanwijzingen dat je kind afwisselend naar de ene en dan naar een andere school gaat.
 • Je kind heeft een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs en de school toont aan dat ze niet de juiste begeleiding kan geven (een kind met een attest voor type 8 kan de school niet weigeren).
 • Je kind zit in het secundair onderwijs en werd in de loop van het schooljaar in een andere secundaire school uitgesloten.

Zowel bij een weigering om een kind in te schrijven als bij een doorverwijzing naar een andere school moet je de school steeds een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving vragen. Dat is een schriftelijk bewijs dat de school je kind niet wou inschrijven. Ga je als ouder niet akkoord met die beslissing, ga dan eerst een gesprek aan met de school. Heb je na dat gesprek nog steeds problemen met het besluit van de school, dan is er verzet mogelijk.

Lees bij de inschrijving van een kind het schoolreglement zorgvuldig door zodat je weet wat er kan en niet kan op de school, wat moet gebeuren bij bv. afwezigheden,...

Zorg ook voor een goed overzicht van de kosten van onderwijs. Het gaat over duurzaam schoolmateriaal (boekentas, atlas, rekenmachine, woordenboek), schoolmateriaal dat elk jaar opnieuw moet worden aangekocht (boeken, werkschriften, kaftpapier, schrijfgerief, fotokopieën,...), schoolgebonden kledij (uniform, sportkledij), uitstappen, maaltijden op school, eenmalige kosten (bv. klasfoto). Tel daarbij ook het vervoer van en naar de school. Met zo'n overzicht kunnen uitgaven beter gepland worden. De duurste maand voor schoolgaande kinderen is september. De meeste uitstappen zijn in het derde trimester (na Pasen).

Ga zeker op tijd na of je recht heb op de schooltoelage.

Begeleiding op school

 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een aanspreekpunt voor elk probleem met kinderen op school. Het CLB heeft verschillende functies. Het gaat om preventieve gezondheidszorg (medische onderzoeken, inentingen voor iedereen, maatregelen om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen), advies in de studie-en beroepskeuze en een eventuele doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs. De consulenten van een CLB geven advies bij een weigering van inschrijving of een doorverwijzing. Tot slot begeleidt het CLB zowel leerlingen als ouders bij problemen. Meer weten over de CLB's?
 • Van lagere school naar middelbare school. Voor een kind is dat een grote stap.
  Er moeten een aantal keuzes worden gemaakt: de keuze van de school en de keuze van de "richting". Als het kind het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, is 1A een logische keuze. Binnen 1A zijn er nog meer keuzemogelijkheden.
  1B is er voor leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behaalden of die moeilijkheden hebben met taal of rekenen.
  Tot 15 januari kan een kind van 1A naar 1B overgaan. Van 1B naar 1A kan tot 15 november. De lagere school en het CLB geven advies over welke richting het meest geschikt lijkt. Praat er ook met je kind over.
 • Pesten op school. Als je kind op school wordt gepest, is het belangrijk dat je dat zowel aan de school als aan het CLB meldt. Is die stap te groot, of komt er geen oplossing, dan is er steunpunt onderwijs waar je van maandag tot donderdag tussen 10u en 17u op 016/20.85.88 telefonisch melding kan maken van pesten. Eerst wordt gekeken of het probleem op een informele manier kan worden opgelost. Meer informatie krijg je op de website onder de rubriek veelgestelde vragen.

Studietoelage

Schoolgaande kinderen hebben, kan veel geld kosten. Om die kost wat te helpen dragen, bestaat de studietoelgage. Die kan je krijgen voor elk kind dat een opleiding volgt (dat gaat van kleuteronderwijs tot universitair onderwijs), als je aan de voorwaarden voldoet. Opgelet! Vanaf 1 augustus 2014 tot ten laatste 1 juni 2015 kan je een aanvraag indienen voor het schooljaar 2014 - 2015.

Lees de folder "School- en studietoelagen 2014-2015 - Voor kleuter- en lager onderwijs, secundair onderwijs (deeltijds, voltijds) en hoger onderwijs - pdf" voor meer uitleg of bel naar het infonummer 1700.

Meer info vind je op www.studietoelagen.be

Meeleven en meedoen op school

Er bestaan veel initiatieven voor ouders die nauwer betrokken willen zijn bij het schoolgebeuren van de kinderen. Als je als ouder interesse toont en contact houdt met de school, ondersteun je werk van de leerkrachten. Dat kan door je kind even te vragen hoe het op school was, eventuele problemen vlug te signaleren aan de leerkracht, naar de ouderavond te gaan of de opendeurdag bij te wonen. Je kan op verschillende niveaus meeleven op school. Sommige ouders doen actief mee op school. Zij zitten in de oudervereniging of zijn leesmoeder of vertelvader. Ze staan mee in voor het vervoer of de begeleiding als de school een uitstap maakt. Maar ouders mogen ook meedenken op school. Daarom zijn de ouderraden en de schoolraden opgericht. Misschien is dat ook iets voor jou?

Lees en leer over deze dingen meer in "De gids voor ouders -pdf" vanaf pagina 72.

 • "Klasse voor ouders" is een maandelijks tijdschrift dat ouders dichter bij de leef-en schoolwereld van hun kinderen probeert te brengen. Het wordt gratis verdeeld via de deelnemende scholen. Voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs is er het tijdschrift "Yeti". Dat wordt ook gratis verdeeld door de scholen die erop zijn ingeschreven. Meer weten, ga naar www.klasse.be.
 • Werk actief mee op de school als bv. voorleespapa of vertelmama. Begeleid uitstappen, zorg voor vervoer. Als je wil meehelpen, laat het de school weten.
 • Engageer je in een oudervereniging of een oudercomité. Als er één actief is in de school van de kinderen, kan je bij de start van een nieuw schooljaar een uitnodiging om mee te werken verwachten. De meeste ouderverenigingen zijn aangesloten bij één van de volgende overkoepelende organisaties:
 • Doe mee aan de verkiezingen voor de ouderraad. In de ouderraad overleggen ouders over allerlei zaken die met de school van hun kinderen te maken hebben. Eén van de belangrijkste taken van de ouderraad is het ondersteunen (en kiezen) van de ouders die in de schoolraad zitten.

Recentste update: 9 september 2014